Om företaget

Schildts i Åstorp, på Knutsgatan

Schildts i Åstorp är ett konsultföretag som arbetar med överlåtelsebesiktningar samt energideklarationer och förslag på energieffektiserande åtgärder.

Med över 40 års erfarenhet i VVS- och byggbranschen vet vi att vi arbetar på ett konstruktivt och effektivt sätt vilket kommer våra kunder tillgodo.

I vår uppdragsverksamhet ingår även utredningar på uppdrag av advokatbyråer i tvister relaterade till VVS-branschen.

Kåge Schildt

Av skäl för oberoende utför vi inga andra konsult- eller entreprenadtjänster och vi kan således alltid arbeta för kundens bästa lösning utan risk för inblandning av egna intressen – en fråga om förtroende.

Kåge Schildt är certifierad av Kiwa (fd. Swedcert) som kvalificerad energiexpert med nr 2224 samt av SP certifierad besiktningsman för Överlåtelsebesiktningar med nr SC0940-16.

Företagets konsult- och ansvarsförsäkring är tecknad via SBR Byggingenjörerna.

Vad är en energideklaration? (från www.boverket.se)

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.

Sveriges riksdag antog i juni 2006, miljömålet att med utgångspunkt i 1995 års användning minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050. Genomförda åtgärder som föreslagits i energideklarationen är ett steg för att uppfylla dessa mål.

En oberoende expert tar tillsammans med byggnadsägaren fram uppgifter som kan leda till förslag på kostnadseffektiva åtgärder för byggnaden. Genom att sedan genomföra dessa kan både pengar och miljö sparas.

En sammanfattning av energideklarationen ska finnas tillgänglig för allmänheten så att de boende eller besökare till byggnaden kan ta del av resultatet. På så sätt blir vi alla mer energimedvetna med tiden.

Bakgrund

Den första oktober infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader.

Lagen innehåller skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende expert. Deklarationen ska sedan elektroniskt skickas in på framtagen blankett till Boverket som upprättar ett register för ändamålet. I vissa byggnader ska resultatet av energideklarationen anslås på väl synlig plats i byggnaden.

Den nämnd i kommunen som ansvarar för byggfrågor ska utöva tillsyn över om dessa byggnadsägare har anslagit sin deklaration.

Detta ingår i vår energideklaration

 • Genomgång av fastigheten på plats.
 • Beräkning och sammanställning av uppgifterna samt framtagning av nyckeltal.
 • Framtagning av åtgärdsförslag.
 • Inmatning av uppgifterna i Boverkets databas.
 • Diskussion och rådgivning med anledning av nyckeltal och åtgärdsförslag.
 • Utanför energideklarationen gör vi oftast kontroller av temperaturer på varmvatten (legionellarisken), fram- och returledningstemperaturer, fjärrvärmetemperaturer samt ytterligare några kontrollpunkter som är enkla att göra när vi ändå är på plats och som kan vara mycket värdefulla för fastighetsägaren.
Besiktning pågår

Hur går jag tillväga?

 • Kontakta oss för överenskommelse om förutsättningarna för vårt engagemang.
 • Vi översänder en lista med uppgifter som du lämpligtvis tar fram själv alternativt kan du gå in på www.boverket.se och läsa mer om Vad är en energideklaration?, och hämta exempel på energideklarationsblankette, och då ser du också vilka uppgifter som efterfrågas.
 • När vi fått uppgifterna så kommer vi överens om en tid för ett platsbesök och då måste vi ha tillgång till fastighetens samtliga utrymmen vid ett och samma tillfälle.
 • Vi gör beräkningar och begär eventuellt kompletteringar av uppgifterna.
 • Vi matar in uppgifterna i Boverkets databas.
 • Du får förslag på åtgärder och i de fall det är möjligt även förväntad besparing och återbetalningstid.
 • Du får en sammanfattning som visar husets energianvändning och om du är ägare av ett flerbostadshus eller specialfastighet skall den sättas upp i entrén eller liknande.
 • Vi gör en del åtgärder utanför energideklarationen t.ex. kontroller av temperaturer på varmvatten (legionellarisk), fram- och returledningstemperaturer, fjärrvärmetemperaturer samt ytterligare några kontrollpunkter som är enkla att göra när vi ändå är på plats och som kan vara mycket värdefulla dig som fastighetsägare.

Vilka byggnader berörs? (från www.boverket.se)

Undantag från kravet på energideklaration

 

Du som ska köpa eller sälja

Du som vill köpa ett hus har rätt att få se energideklarationen. Du som ska sälja ett hus ansvarar för att deklarationen görs och att spekulanten får se den före köpet. Här kan du läsa mer om vad köparen har rätt till och vad säljaren ska göra.

 

 

Du som ska köpa

Du har rätt att få se energideklarationen innan du beslutar dig för att köpa eller inte. Tänk på det här:

 • Energideklarationen är till för att hjälpa dig jämföra olika byggnader med varandra och se vilken energiklass huset har.
 • Ta till vara på din rätt att få se den innan köpet.
 • Om säljaren inte har låtit göra en energideklaration har du som köpare rätt att göra en sådan på säljarens bekostnad. Detta måste i sådana fall ske senast inom sex månader efter ditt tillträde till byggnaden.
 • Om du som köpare inte kräver din rätt att få energideklarationen kan du i ett senare skede själv bli tvungen att bekosta en sådan. Det kan bli fallet om du i din tur säljer byggnaden. Energideklarationen för en byggnad är nämligen alltid giltig i tio år och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som ligger på en säljare.
 • Du kan kontrollera om den byggnad du är intresserad av har en energideklaration eller inte.

Du som ska sälja

Du ska låta göra en energideklaration innan du säljer en byggnad. Deklarationen ska göras för hela byggnaden även om du bara ska sälja en del av den. Följ de här stegen:

 • Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid innan försäljningen.
 • Energiexperten gör energideklarationen och ger den till dig. Du kan också söka fram och få din energideklaration direkt skickad till dig via e-post.
 • Ange uppgiften om energiprestanda i din annons.
 • Visa upp energideklarationen i sin helhet för spekulanten innan försäljningen. Du kan till exempel göra det vid visningen av huset eller genom att skicka deklarationen till spekulanten.
 • När du har sålt byggnaden, lämna över energideklarationen till den nya ägaren.

 

Ansvaret kan skilja sig för ägare och säljare

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att en energideklaration görs innan försäljningen och att spekulanten får information om den. Ofta är byggnadens ägare och säljaren en och samma person, men inte alltid.

 

Du som ska hyr eller hyr ut

Du som hyr en bostad eller lokal, eller funderar på att hyra, har rätt att få se energideklarationen. Du som hyr ut ska se till att energideklarationen är gjord. Här kan du läsa mer om vad du som hyr har rätt till och vad du som hyr ut ska göra.

Du som ska hyra

Du har rätt att få se energideklarationen innan du bestämmer dig för att hyra eller inte. Energideklarationen är till för att hjälpa dig jämföra olika byggnader med varandra. Tänk på det här:

 • Energideklarationen kan ge dig viktig information så ta vara på din rätt att få se den. I energideklarationen finns information om hur mycket energi byggnaden använder men också om radonmätning och ventilationskontroll var utförd eller inte när deklarationen gjordes.
 • Du kan kontrollera om den byggnad som du till exempel vill hyra en lägenhet i, har en energideklaration eller inte.

Se länkar i "Relaterad information".


Du som hyr ut eller på annat sätt upplåter med nyttjanderätt

Om du hyr ut eller på annat sätt upplåter med nyttjanderätt, till exempel en bostadsrätt, ska du se till att det finns en energideklaration för byggnaden. Det gäller även om du bara hyr ut en del av byggnaden, till exempel en lägenhet eller lokal. Anslå energideklarationens sammanfattning på en väl synlig plats i byggnaden. Entrén är ofta en naturlig plats för det.

Det är också viktigt att känna till att energideklarationen ska vara klar innan du hyr ut för första gången, och att du ska informera om den till nya hyresgäster. Följ de här stegen:

 1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert i god tid innan du hyr ut, om du ännu inte har en energideklaration för byggnaden.
 2. Energiexperten gör energideklarationen och ger den till dig. Du kan också söka fram och få din energideklaration direkt skickad till dig via e-post.
 3. Ange uppgiften om energiprestanda i din annons.
 4. Visa upp energideklarationen i sin helhet för spekulanten innan uthyrningen. Du kan till exempel göra det vid visningen eller genom att skicka deklarationen till spekulanten.
 5. När du sedan hyr ut, lämna över energideklarationen till hyresgästen.

 

Du som äger en byggnad som ofta besöks av allmänheten

Här kan du läsa mer om vad som gäller för sådana byggnader.

Byggnader som ofta besöks av allmänheten kan till exempel vara affärer, köpcentrum och varuhus, men också skolor, bibliotek, hotell och teatrar. Här är några viktiga punkter att tänka på för dig som äger en sådan byggnad:

 • Om byggnaden har en användbar golvarea större än 250 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten ska den ha en energideklaration.
 • Ta i sådana fall kontakt med en certifierad energiexpert för att låta göra energideklarationen.
 • Visa energideklarationens sammanfattning på en väl synlig och framträdande plats i byggnaden. Huvudentrén är ofta den naturliga platsen för det.

 

Du som bygger nytt

Du som byggherre ansvarar för att energideklarationen utförs för nya byggnader. Energideklarationen kan ses som ett kvitto på att byggnaden verkligen har de energiegenskaper som den projekterades för.

Här är några viktiga punkter för dig som byggherre att tänka på:

 • En energideklaration ska upprättas senast inom två år från det att byggnaden togs i bruk.
 • Om du upplåter den nya byggnaden med nyttjanderätt eller säljer den inom dessa två år, ska energideklarationen upprättas innan du hyr ut eller säljer.
 • Ta kontakt med en certifierad energiexpert för att låta göra energideklarationen

 

Undantag från kravet på energideklaration

Det finns vissa byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration. Här kan du ta del av fördjupad information om undantagen.

Byggnader som inte behöver energideklareras

 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning.
 • Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år.
 • Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov inom skogs- och jordbruksnäring.
 • Fristående byggnader som har en användbar golvarea mindre än 50 kvadratmeter.
 • Byggnader inom totalförsvaret som är av hemlig natur.

 

Särskilt om undantaget för industrianläggningar och verkstäder

Undantaget gäller byggnader där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad. Exempel på byggnader som däremot omfattas av kravet på energideklaration är kontorslokaler, uppvärmda lager, lokaler för fritidsaktiviteter och konferensanläggningar.

Den huvudsakliga verksamheten kan avgöras genom att man kontrollerar hur stor del av byggnadens temperaturreglerade area (Atemp) varje verksamhet upptar. Om mer än hälften av byggnadens area utgörs av lokaler med tillverkning, kan byggnaden komma att omfattas av undantaget för industrianläggningar och verkstäder. Om mer än hälften av byggnadens area är kontor eller lager eller liknande där ingen tillverkning sker, omfattas byggnaden inte av undantaget.

Det är alltid hela byggnaden som energideklareras om byggnaden bedöms omfattas av kravet på energideklaration.

 

Offertförfrågan villor

Offertförfrågan fastigheter, ej villor

Vad är en överlåtelsebesiktning?

Överlåtelsebesiktning pågår

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som hat teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

Vem kan utföra en överlåtelsebesiktning?

Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller på besiktningsmannens yrkeskompetens. Därför finns många som utför besiktningar utan att vara godkända eller certifierade av SBR och utan att ha den dokumenterade utbildning som krävs för sådant godkännande eller certifiering.

Vill man vara säker på att besiktningen utförs av en SBR godkänd eller certifierad besiktningsman ska denna ha titeln ”SBR besiktningsman”. Det innebär att besiktningen utförs enligt en av SBR fastställd besiktningsmall.

För att godkännas av SBR ska besiktningsmannen dessutom vara byggingenjör eller motsvarande och ha genomgått SBR:s särskilda utbildning för besiktningsarbete. För att vara certifierad är kraven något högre.

 

Varför ska ett hus besiktigas?

Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt Jordabalken kapitel 4 § 19.

Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

 

Hur går besiktningen till?

En överlåtelsebesiktning genomförs av en SBR godkänd besiktningsman.

En uppdragsbekräftelse översändes av besiktningsmannen till uppdragsgivaren som undertecknar och återsänder densamma. Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen med uppdragsgivaren innan besiktningen påbörjas.

Därefter går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnar, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Nästa steg är ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Därefter genomförs en okulär besiktning som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och tak. Även fasader och mark kring huset kontrolleras.

Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder att inga instrument eller apparater används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden.

 

Riskanalys

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen.

De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys där även en motivering lämnas.

 

Fortsatt teknisk utredning

Om ett särskilt förhållande inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen kan besiktningsmannen föreslå en fortsatt teknisk utredning.

Fortsatt teknisk utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

 

Rapport

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Rapporten är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå en fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i utredningen men kan beställas separat. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt medgivande till utredningen.

 

Vad omfattas inte av besiktningen?

Mark som inte har omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen. Installationer såsom el, värme, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår.

 

Vad händer om huset inte motsvarar förväntningarna?

När köparen får besiktningsutlåtandet kan köparen besluta att antingen köpa huset på de villkor säljaren kräver, avstå från köpet, be att får en garanti från säljaren, inleda diskussioner om en reducering av priset eller be att få genomföra en fördjupad undersökning.

 

Vad innebär en godkänd besiktningsman SBR?

Det är ett stort ansvar som vilar på besiktningsmannen. SBR:s utbildningskrav är väl anpassade för uppdrag som överlåtelsebesiktningar.

Genom att besiktningsmannen dessutom är medlem i SBR:s grupp för överlåtelsebesiktning får han del av olika inträffade händelser och erfarenheter som rör överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen har också ett nätverk av specialister att vända sig till i svårbedömda fall.

Den väl beprövade arbetsmetoden med tydliga formulär som används av SBR:s besiktningsmän säkerställer kvaliteten i granskning och utlåtanden.I sin yrkesutövning har besiktningsmannen ett stort antal besiktningsuppdrag per år och får därigenom stor erfarenhet.

Vartannat år deltar SBR:s besiktningsmän i ett tvådagars seminarium för erfarenhetsutbyte. SBR:s besiktningsmän har dessutom en speciellt anpassad ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktningar.

Offertförfrågan villor Överlåtelsebesiktning